معرفی خدمت

هرنیوتومی در کودکان

مقدمه: در حین جراحی هرنیوتومی در کودکان به علت ظرافت بافت ها احتمال پارگی ساک فتق وجود دارد، یا ممکن است پس از لیگاتور کردن گردن ساک، در اثر کشش اندکی، بخیه ی گردن ساک جدا شود و ساک بداخل شکم کشیده شود، که اصرار در وارد شدن به پشت حلقه ی داخلی اینگوینال برای لیگاتور کردن مجدد آن احتمال صدمه به عروق و واز را افزایش می دهد.هدف از این مطالعه مقایسه نتایج جراحی هرنی اینگویینال در کودکان با و بدون بستن گردن ساک هرنی بر حسب شرایط و ضرورت است.

 ترمیم هرنی اینگوئینال شایعترین عمل جراحی است ک در جراحی اطفال انجام می‌شود شیوع فتق اینگوینال در نوزادان فول ترم‭ ۳- ۵ ‬می‌باشد و در نوزادان پره مچور تا‭ ۳۰ ‬گزارش شده است. تکنیک‌های مختلفی در مورد روش عمل جراحی فتق اینگوئینال در اطفال وجود دارد که رایجترین آن بازکردن فاشیای عضله مایل خارجی و بستن ساک فتق است و در روش دیگر هرنیوتومی بدون باز کردن فاشیای عضله مایل خارجی است که تا کنون تحقیقات جامعی در مورد عوارض این عمل و مقایسه با عوارض عمل باز ارائه نشده در این تحقیق بر آنیم تا نتایج را مقایسه کنیم. مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی روی اطفال کمتر از‭ ۶ ‬سالی که برای ترمیم الکتیو فتق اینگوئینال غیر مستقیم مراجعه کرده‌اند انجام می‌شود. بیماران به طور تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم شده در یک گروه عمل جراحی به صورت بازکردن فاشیای عضله مایل خارجی و در یک گروه بدون بازکردن فاشیای عضله مایل خارجی توسط یک جراح مشخص انجام می‌شود. پس از عمل بیمار توسط یک رزیدنت جراحی اطفال ثابت در فواصل‭ ۲۴ ‬ساعت، یک هفته و‭ ۱ ‬سال بعد از نظر عفونت، خونریزی، وضعیت زخم، ادم اسکروتوم، آتروفی بیضه و عود فتق معاینه می‌شود.اطلاعات مورد نیاز توسط چک لیست بر اساس سن، جنس و عوارض کوتاه مدت و دراز مدت عمل جراحی پر شده و با استفاده از نرم‌افزار‭SPSS‬ و با استفاده از آزمونهای‭T test‬ و کای دو مورد آنالیز قرار می‌گیرند.‭ ۴۱ ‬بیمار به صورت هرنیوتومی باز و‭ ۶۰ ‬بیمار به صورت هرنیوتومی بسته ( بدون باز کردن فاشیای عضله مایل خارجی) عمل شدند. از نظر میانگین سنی و فراوانی نسبی جنس دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند.میانگین درد، سفتی محل عمل، مدت زمان عمل و مدت زمان بیهوشی در گروه هرنیوتومی بسته به طور معنی داری کمتر از هرنیوتومی باز بود. عود فتق، ادم اسکروتوم در هیچکدام از دو گروه بعد از یکسال مشاهده نشد. در روش بدون باز کردن فاشیا، یک عدد نخ‌ویکریل در عمل جراحی کمتر استفاده می‌شود. روش ترمیم فتق اینگوئینال از طریق هرنیوتومی بسته، دارای اثر درمانی مشابه هرنیوتومی باز و از طرفی کم‌بودن فراوانی نسبی عوارض و میانگین درد، سفتی، مدت زمان عمل و مدت زمان بیهوشی می‌باشد