معرفی خدمت

دکمپرسیون عصب فاسیال

فلج محیطی یک طرفه عصب صورتی را که علت خاصی برای آن پیدا نشود ، فلج بل می‌نامند.از نظر هیستوپاتولوژی اسپاسم عروق تغذیه کننده عصب موجب تورم عصب می‌گردد که خود منجر به اختلال تخلیه وریدی و لنفاتیک و تورم بیشتر می‌شود. در اغلب موارد 57(درصد) بیماری در عرض 2-3 هفته بهبود پیدامی‌کند.در صورتیکه فلج بیش از 4-6 هفته طول بکشد ویاعملکرد عصبی بطور ناقص برگردد نیاز به دکمپرسیون عصب بوسیله جراحی وجود دارد